97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Historia biblioteki w Drużbicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach

Początki

Historia Biblioteki w Drużbicach sięga roku 1956. W październiku tego roku przekazano Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Drużbicach 1128 książek. Od tego dnia zaczyna się historia biblioteki, która trwa nieprzerwanie od prawie 70-ciu lat. W swojej długiej historii często zmieniała lokalizację. Dziś trudno stwierdzić, gdzie kolejno gromadzony był księgozbiór. Wiemy, że siedzibą biblioteki był m.in. budynek tzw. Domu Ludowego w Drużbicach, lokal w budynku prywatnym u Państwa Zgid, barak przy szkole Podstawowej w Drużbicach, budynek po zlikwidowanym przedszkolu. Obecnie Biblioteka mieści się na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Drużbicach. Podobnie niemożliwym jest ustalenie personaliów wszystkich pracowników tej instytucji. Trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenia powodowały dużą rotację pracowników. Prawdopodobnie pierwszym bibliotekarzem był Pan Tadeusz Woch. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kierownikiem biblioteki była Pani Joanna Ślusarczyk, po niej funkcję tą pełniła Pani Grażyna Pietrzak, od roku 1983 pracę w bibliotece rozpoczęła i pracuje w niej do dnia dzisiejszego Pani Bogusława Rygielska.
W latach 1983 – 1993 pełniła funkcję Kierownika Biblioteki.  Od 1993 do 2018 roku kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach była Pani Alicja Olejnik. Od 1 lutego 2019 do 31.12.2019 roku pełniącym obowiązki GBP w Drużbicach był Pan Radosław Kamiński. Przez styczeń i luty 2020 roku funkcję Kierownika pełniła Pani Sylwia Szczypińska. Od 1 marca 2020 roku Kierownikiem jest Pani Kinga Gral.

Filie

Przez wiele lat oprócz biblioteki głównej, Gmina Drużbice posiadała filie biblioteczne w Suchcicach, Rożniatowicach i Wadlewie. Zostały one zlikwidowane decyzją Wójta Gminy Drużbice w 1995 roku, a księgozbiór przekazany do szkół. W tym samym czasie w Gminnej Bibliotece Publicznej zwiększono obsadę personalną do dwóch osób. Zapewnia to mieszkańcom łatwiejszy dostęp do książek, bez możliwości zamykania biblioteki na okres urlopów czy absencji chorobowej. Do 1999 nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb., od roku 2000, kiedy nastąpił nowy podział administracyjny kraju, zmieniła się jednostka nadrzędna. Stanowi ją teraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie.

Przekształcenie

31 lipca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Drużbice istniejąca biblioteka została przekształcona w samorządową instytucję kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, uzyskała osobowość prawną i weszła w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Na podstawie zapisów statutu w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach włączono Orkiestrę Gminną „Suchcice i Okolice” oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Ponadto przy bibliotece utworzyliśmy dziecięcy Zespół Folklorystyczny i Klub Seniora. Do zadań biblioteki przypisano również na podstawie zapisów statutu promocję Gminy Drużbice. 
Centrum działało w Suchcicach w latach 2008 – 2016. Znajdowało się w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Suchcicach. Od grudnia 2016 roku znajduję się tam Punkt Przedszkolny. Miejsce to było ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy z możliwością skorzystania z kursów dostępnych na platformie on-line, Internetu i urządzeń biurowych z przystosowaniem do osób niepełnosprawnych.  Realizowane były projekty dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „e-centra szansą na usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych” z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Fundacją Aktywizacją projekt pod nazwą „wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Odbywały się również kursy komputerowe dla osób 55+.

Od 2009 roku do 2015 działał dziecięcy Zespół Folklorystyczny powołany w roku 2009 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Zespół uświetniał swoimi występami uroczystości na terenie całego kraju. Między innymi w dniu 30 sierpnia 2009 roku otrzymał „Tytuł Laureata” w III FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ „RÓWNIANKA” W Kętrzynie.  Próby odbywały się w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchcicach.

Klub Seniora powstał w ramach projektu PPWOW w 2010 roku. Od 7 lat działa jako nieformalna grupa bez statusu stowarzyszenia. Liczba koła jest zmienna. Do współpracy w ramach wydarzeń zapraszamy mieszkańców gminy. W stosownym wieku. Seniorzy wbrew przyjętym stereotypom są bardzo aktywni. Chcą się spotykać, kochają tańczyć i śpiewać, jeździć na wycieczki, ale uczestniczą również w życiu kulturalnym gminy.

Zaznaczyć należy, że w latach 2011-2012 działał w strukturach biblioteki Kobiecy Zespół Śpiewaczy „ Ale Babki” a ponownie w nasze szeregi trafił w maju 2020 roku pod nazwą Zespół Ludowy „Ale Babki. W latach 2008 – 2012 w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia  organizowane były Przeglądy Kolęd i Pastorałek oraz kiermasze bożonarodzeniowe na rzecz osób niepełnosprawnych.

W latach 2012-2016 realizowaliśmy projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, który pozwolił na wymianę sprzętu komputerowego, skatalogowanie zbiorów i udostępnienie całego księgozbioru online.