97-403 Drużbice, Drużbice 20
044 632-30-21
sekretariat@biblioteka.druzbice.pl

Regulamin Czytelni Internetowej

Gminna Bilioteka Publiczna w Drużbicach

Regulamin korzystania z komputerów i internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach

Zasady ogólne

 1. Czytelnia internetowa jest bezpłatna i ogólnie dostępna.
 2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania się do rejestru odwiedzin. Wpis do rejestru jest jednoznaczny z przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 5. Ze stanowiska komputerowego można korzystać 30 minut, czas korzystania może być wydłużony lub skrócony w zależności od liczby osób oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 6. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz:
  • korzystania z telefonów komórkowych;
  • spożywania posiłków i napojów;
  • palenia tytoniu.
 7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną wiedzę obsługi komputera i programów.
 8. Użytkownikowi nie wolno:
  • korzystać z komputera bez zgody i obecności bibliotekarza,
  • instalować własnego oprogramowania,
  • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,
  • przechowywać na stanowisku pracy magnesów i metali magnesowych,
  • używać dyskietek, płyt i innych nośników nieznanego pochodzenia,
  • otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim.

Zasady końcowe

 1. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 2. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Kierownika GBP w Drużbicach.